เล่มแนวทาง/ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปกแนวทางการติดตาม อ.พิ

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปกแนวทางการติดตาม อ.พิ

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

2016-01-08 ผลการติดตาม K2 อ.พิษณุ ปี58 font (1)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปกหน้า 1-5-57_001

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปก 3

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗