รายชื่อและประวัติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
นายกสภามหาวิทยาลัย
(31 พ.ค. 2566 – 30 พ.ค. 2569)

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

ผศ.ดร.คณกร  สว่างเจริญ
อธิการบดี
( 4 มิ.ย. 2567 – ปัจจุบัน)

ศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

ศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

ศ.ดร.เรณุมาศ วิจิตรรัตนะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

รศ.ประเสริฐ ตันศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

ดร.บุญลือ ทองอยู่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(3 ม.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2570)

นางสวนิต พูนพิพัฒน์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ
(25 เม.ย. 2567 – 24 เม.ย. 2570)

อ.ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
(24 มิ.ย. 2567 – 23 มิ.ย. 2570)

อ.ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
(24 มิ.ย. 2567 – 23 มิ.ย. 2570)

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
(6 ก.พ. 2567 – 28 ก.ย. 2568)

อ.ดร.พรรณา ศรสงคราม
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
(13 พ.ค. 2567 – 12 พ.ค. 2570)

รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
(16 มี.ค. 2566 – 15 มี.ค. 2569)

ผศ.ดร.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
(16 มี.ค. 2566 – 15 มี.ค. 2569)

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

 

 

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
(4 เม.ย. 2567 – 3 เม.ย. 2570)

ผศ.ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(20 มิถุนายน 2567 – ปัจจุบัน)

** Google Chrome ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ .word ไม่ได้ ให้ใช้ Microsoft Edge เข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลด **