รายชื่อและประวัติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.นพ.พยงค์ จูฑา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวรพงษ์ วรรณศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. สนิท ชุนดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

อธิการบดี

รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

อ.ดร. สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.รังสรรค์  บัวทอง

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.ดรุษ  ประดิษฐ์ทรง

ประธานสภาคณาจารย์ฯ

ผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

รศ.ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ

ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์อภิญญา  หนูมี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย