ทำเนียบอธิการบดี

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ

4 มิ.ย. 2567 – ปัจจุบัน

ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

18 ม.ค. 2563 – 2566
พ.ศ. 2558 – 2562

รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย
พ.ศ. 2555 – 2556

รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน
พ.ศ. 2546 – 2555

 รศ.สันต์ ธรรมบำรุง
พ.ศ. 2536 – 2546

 รศ.ฉลอง ภิรมย์รัตน์
พ.ศ. 2532 – 2536

 รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง
พ.ศ. 2528 – 2532

 นายบุญเลิศ ศรีหงส์
พ.ศ. 2521 – 2528

 ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี
พ.ศ. 2518 – 2521
 นายจรูญ มิลินทร์
พ.ศ. 2511 – 2518

นายศิริ ศุขกิจ
พ.ศ. 2508 – 2511

นายพร ทองพูนศักดิ์
พ.ศ. 2504 – 2508

  นายโชค สุคันธวณิช
พ.ศ. 2501- 2504

 นายสวัสดิ์ สิงหพงษ์
พ.ศ. 2500 – 2501

ลวงบุญปาลิตวิชาสาสก์
พ.ศ. 2499 – 2500

นายจรูญ วงศ์สายัณห์
พ.ศ. 2491- 2499

  หลวงภารสาร
พ.ศ. 2483 – 2491

หลวงทรงวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2481 – 2482
พระยาวิเศษศุภวัตร์
พ.ศ. 2473 – 2480

   พระปวโรฬาร
พ.ศ. 2470 – 2472

พระประมวลวิชาพูล
พ.ศ. 2458 – 2470
ขุนวิเทศดรุณการ
พ.ศ. 2448 – 2458

หลวงบำเหน็จวรญาณ
พ.ศ. 2446 – 2447

เอ.ซี.คาร์เตอร์
พ.ศ. 2439 – 2446