ทำเนียบอธิการบดี

ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน
พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕

 รศ.สันต์ ธรรมบำรุง
พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๖

 รศ.ฉลอง ภิรมย์รัตน์
พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๖

 รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง
พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๒

 นายบุญเลิศ ศรีหงส์
พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๒๘

 ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี
พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๑
 นายจรูญ มิลินทร์
พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๑๘

นายศิริ ศุขกิจ
พ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๑๑

นายพร ทองพูนศักดิ์
พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๐๘

  นายโชค สุคันธวณิช
พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๔

 นายสวัสดิ์ สิงหพงษ์
พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๑

ลวงบุญปาลิตวิชาสาสก์
พ.ศ.๒๔๙๙ – ๒๕๐๐

นายจรูญ วงศ์สายัณห์
พ.ศ.๒๔๙๑ – ๒๔๙๙

  หลวงภารสาร
พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๙๑

หลวงทรงวิทยาศาสตร์
พ.ศ.๒๔๘๑ – ๒๔๘๒
พระยาวิเศษศุภวัตร์
พ.ศ.๒๔๗๓ – ๒๔๘๐

   พระปวโรฬาร
พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๔๗๒

พระประมวลวิชาพูล
พ.ศ.๒๔๕๘ – ๒๔๗๐
ขุนวิเทศดรุณการ
พ.ศ.๒๔๔๘ – ๒๔๕๘

หลวงบำเหน็จวรญาณ
พ.ศ.๒๔๔๖ – ๒๔๔๗

เอ.ซี.คาร์เตอร์
พ.ศ.๒๔๓๙ – ๒๔๔๖