คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าที่                 ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย งบประมาณ                     การจัดการศึกษาการวิจัย ดังนี้

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟง               ความคิดเห็นอย่างกวางขวางเกี่ยวกับการปฏบิัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี           ประกอบการประเมินผลงาน

(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี         พรอมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี