สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อความสำเร็จสูงสุดขององค์กร