วาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี

 

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก
คณบดีคณะครุศาสตร์
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2568
ผศ.ดร.คณกร  สว่างเจริญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
วันที่ 18 กรกฎาคม  2565
ถึง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2569
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
 
วันที่ 26  ตุลาคม  2565
ถึง
วันที่ 25 ตุลาคม 2569

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ถึง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2570
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์  สิงห์ขจร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 1 ตุลาคม  2566
ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2570