วาระการดำรงตำแหน่งของคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
 
วันที่ ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ถึง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒
ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก
คณบดีคณะครุศาสตร์
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ผศ.ดร.คณกร  สว่างเจริญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕
ถึง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙