ติดต่อเรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

๑๐๖๑  อาคาร 6 ชั้น ๑๔ ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐

โทร.  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘

โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑

e-Mail : [email protected]

ช่องทางติดต่อ Line สำนักงานสภามหาวิทยาลัย @BSRU

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย @BSRU