วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมขององค์กร


วิสัยทัศน์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อความสำเร็จสูงสุดขององค์กร


พันธกิจ

๑. สนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

๒. บริหาร/ดำเนินการจัดการประชุมระดับบริหาร และระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ติดตามการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย

๔. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อ้างอิงแหล่งข้อมูลสารสนเทศของสภาฯ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ค่านิยมขององค์กร

 

UNITY หมายถึง ความสามัคคี