ทำเนียบปริญญากิตติมศักดิ์

อาจารย์อนันต์  สบฤกษ์

 ปริญญาดุรยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดนตรีไทย
พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบการพิจารณาฯ

นายนิรุฒ  มณีพันธ์ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบการพิจารณาฯ

ศาสตราจารย์ ดร.จง อิง ฮว๋า

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ข้อมูลประวัติ.pdf

พิธีมอบปริญญา (ศ.ดร.จง อิง ฮว๋า)

นายสมปอง  สิงห์ชู

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

ข้อมูลประวัติ.pdf

พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลประวัติ.pdf

นายเรืองยศ พิมพ์ทอง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลประวัติ.pdf

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลประวัติ.pdf

นายดำรง  พุฒตาล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อมูลประวัติ.pdf

นายวิจิตร์  จิตรรังสรรค์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อมูลประวัติ.pdf

พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายคมสันฐ หัวเมืองลาด

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏยศิลป์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

อาจารย์ ดร.สถาพร  สนทอง 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ข้อมูลประวัติ.pdf

นายโมฮำหมัด มุสตาฟา บิน อิซัค

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

Dr.John Martyn Renner 
(ดร.จอห์น เร็นเน่อร์)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

พระเทพภาวนาวิกรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

 Mr.Zahi  Hawass
(นายซาฮี ฮาวาส)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

นางพัฒนี  พร้อมสมบัติ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดนตรีไทย
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

 นายสมทรง  แสงตะวัน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

นายพลพล  พลกองเส็ง

วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

นายอมร  อภิธนาคุณ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ฯพณฯ เหงี่ยน เติ๋ง ซุง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ฯพณฯ ชาญชัย ลิขิตจิตถะ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

ฯพณฯ บัวสอน บุบผาวัน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

นายเดช  บุนนาค

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

พระนิภากรกิตติพิลาส

ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์

วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม
๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

นางเพลินใจ  กุนทีกาญจน์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

นายสุรินทร์  สงค์ทอง

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาดนตรีไทย
๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

 นายศิโรจน์  ผลพันธิน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

 พระครูไพศาลประชาทร

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสุขศึกษา
๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

สมเด็จฮุนเซน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๑๙ มกราคม ๒๕๔๙

น.ส.มณีนุช  เสมรสุต

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๘ มีนาคม ๒๕๔๕

พระธรรมปิฎก

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๘ มีนาคม ๒๕๔๕

พระพุทธวรญาณ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๘ มีนาคม ๒๕๔๕

นางสุคนธ์  พรพิรุณ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๔

นายสุวรรณ  ยุกแผน

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์
๒๖ มกราคม ๒๕๔๒

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาธินัดดามาตุ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒๖ มกราคม ๒๕๔๒

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒๖ มกราคม ๒๕๔๒

พระธรรมวิสุทธาจารย์

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

พระครูวิสาลสรกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก

ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

นายไพโรจน์  เครือรัตน์

ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙