การประกันคุณภาพของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการปะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับหน่วยงานสนับสนุน

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานผลการปะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับหน่วยงานสนับสนุน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสภาฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนกลยุทธ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒

รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑