องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มกรุงเทพ ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น