การสรรหา (ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน)

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน (2566)

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2566)

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (2566)

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (2565)

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (2564)

การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต (2564)

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2564)