ประกาศแต่งตั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

◯ เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่)

◯ เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

◯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ใหม่)

◯ เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
◯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา