การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย

การสรรหาคณบดี

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (2566)

 

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี (๒๕๖๕)

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕๖๕)

การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (๒๕๖๕)

การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕๖๑)

การสรรหาผู้อำนวยการ

การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (๒๕๖๔)