ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๘