มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565
มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มติย่อ การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มติย่อ การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มติย่อ การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มติย่อ การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติย่อ การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

มติย่อ การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

มติย่อ การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗