รายชื่อคณะกรรมการติดตามฯ

ผศ.สมหมาย มหาบรรพต
ประธานกรรมการ
นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
กรรมการ
รศ.ดร.วรรณวิภา  ไตลังคะ
กรรมการ
อ. ดร.นัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์
ผู้ช่วยเลขานุการ
รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
กรรมการ
รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
กรรมการ
ผศ.ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง
เลขานุการ
นายอภิชาติ สิงห์ชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (word)

รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (pdf)

** Google Chrome ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ .word ไม่ได้ ให้ใช้ Microsoft Edge เข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลด **