ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ. ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน

รศ. ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
 รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

ศ.นพ.พยงค์ จูฑา
 พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕

นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์
พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๖
ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์
พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๔๒

◯ เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่)
◯ เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
◯ เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)