วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน

ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ 26 เมษายน 2564
ถึง
วันที่ 25 เมษายน 2568
ผศ.ธีรถวัลย์  ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
วันที่ 26 เมษายน 2564
ถึง
วันที่ 25 เมษายน 2568
   อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสอาด
       ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2568
อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2568
อาจารย์ ดร.พรรณา  ศรสงคราม
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ถึง
วันที่ 19 ตุลาคม 2568
ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ถึง
วันที่ 31 ตุลาคม 2569
ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วันที่ 16 มกราคม 2567
ถึง
วันที่ 15 มกราคม 2571
ผศ.ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน
วันที่ 5 มีนาคม 2567
ถึง
วันที่ 4 มีนาคม 2571
ผศ.ดร.วิมล อุทานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ถึง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2571