วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ถึง
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
ผศ.ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ถึง
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ถึง
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
ถึง
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
ถึง
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘
   อาจารย์สิริชัย  เอี่ยมสอาด
       ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
อาจารย์ ดร.พรรณา  ศรสงคราม
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
ถึง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๘
ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ถึง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙