สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/สรุปผลการประเมินการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร และความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล/ข่าวสาร ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุปผลการประเมินการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร และความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล/ข่าวสาร ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย