สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ การประเมินมหาวิทยาลัย การอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติปริญญา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสนับสนุนหาวิธีการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า จึงเสนอโครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่รองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง“สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ซึ่งจะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัย

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดตัวเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ในชื่อ “http://uc.bsru.ac.th” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาคมรับรู้ข่าวสารการดำเนินงาน และข้อมูลในระดับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้นำเสนอการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ด้วย ภายในเว็บไซต์ได้รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงกาหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดพิมพ์จุลสารจดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยให้ประชาคมได้รับรู้ได้อย่างทั่วถึง