แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

 

 

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

ดาวน์โหลด

 

 

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 

 

ดาวน์โหลด