รายชื่อและประวัติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง

ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย

 

08

ผศ.ดร.ลินดา  เกณฑ์มา

อธิการบดี

 

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายแพทย์พยงค์ จูฑา

ศ.นพ.พยงค์ จูฑา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทนง

นายทนง โชติสรยุทธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายวรพงษ์ วรรณศิริ

นายวรพงษ์ วรรณศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ

ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาตราจารย์ ดร.วัลลภา ณ อยุธยา

ศ.ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

25600222_๑๗๐๒๒๒_0005

ผศ. สนิท ชุนดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

25600222_๑๗๐๒๒๒_0004

รศ.ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.ชลิต  วณิชยานันต์

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

 

img_06

ผศ.ดร.สุพัตรา  วิไลลักษณ์

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

S__16416771

ผศ.ดร. กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

 

S__15818759

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

sapa-15

ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

รศ.ดร.จุติมา รัตนพลแสนย์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์ ดร.วิกรม ศุขธณี

ประธานสภาคณาจารย์ฯ

 

BRU-32

ผศ.ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ

BRU-35

ผศ.ดร.พิษณุ  บางเขียว

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อภิญญา2

อาจารย์อภิญญา  หนูมี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย