วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน

อาจารย์ ดร.พรรณา  ศรสงคราม
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
และสารสนเทศ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถึง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
รศ.ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์
ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
img_01
นางสาวอรุณี  คู่วิมล
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ถึง
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
ผศ.ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ถึง
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ถึง
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
005
   อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ
       ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ถึง
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
ถึง
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
ถึง
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘