วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน

005
   อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ
       ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
ถึง
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ถึง
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ถึง
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ถึง
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถึง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถึง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
อาจารย์ ดร.พรรณา  พูนพิน
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถึง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์
ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
img_01
นางสาวอรุณี  คู่วิมล
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕