วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน

img_01

นางสาวอรุณี  คู่วิมล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘

ถึง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

005

   อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

ถึง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

ถึง

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

ถึง

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

ถึง

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ถึง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์

และเครือข่ายอาเซียน

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ถึง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.พรรณา  พูนพิน

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ถึง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์

ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ถึง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕