วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ถึง

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์

และเครือข่ายอาเซียน

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ถึง

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

supranee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ถึง

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์

ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ถึง

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

img_01

นางสาวอรุณี  คู่วิมล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘

ถึง

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

005

   อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ

       ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

ถึง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

ถึง

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

 

อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

ถึง

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

ถึง

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔