วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน

อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ถึง
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
ผศ.ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายอาเซียน
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ถึง
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
ถึง
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
005
   อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ
       ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
ถึง
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
ผศ.รังสรรค์ บัวทอง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ถึง
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ถึง
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
อาจารย์ ดร.พรรณา  พูนพิน
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ถึง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
รศ.ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์
ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ถึง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
img_01
นางสาวอรุณี  คู่วิมล
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕