ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

 

 รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน

ศ.นพ.พยงค์ จูฑา
 พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๕

นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์
พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๖
ดร.ศุภชัย  พานิชภักดิ์
พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๔๒