สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน

ศ.นพ.พยงค์ จูฑา

ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕