วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘