ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเรียนเชิญ คณะผ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมพิจารณากลั่นกรองและรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมรับฟัง…