ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

เพื่อนำเสนอเข้าส…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ขอเชิญร่วมรับฟัง…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ผู้ได้รับการเสนอ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้ที่ได้…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

กำหนดการดำเนินงา…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

คำสั่งมหาวิทยาลั…