ประกาศฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๒