แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓