อบรมเชิงปฏิบัติธรรม : ธรรมะกับการบริหารงานในยุค New Normal

วันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ กำหนดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติธรรม : ธรรมะกับการบริหารงานในยุค New Normal โดยพระธรรมวิทยากร จากเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้หลักธรรมในชีวิตประจำวัน สามารถใช้ในการพัฒนาตนเอง และการบริหารงานในหน่วยงาน เพื่อการเป็นองค์การแห่งคุณธรรม ณ A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
—-

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.