กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Retreat ครั้งที่ ๒ การสร้างแรงบันดาลใจของผู้นำวิถีใหม่สู่องค์กรโปร่งใส

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (RETREAT) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ “การสร้างแรงบันดาลใจของผู้นำวิถีใหม่สู่องค์กรโปร่งใส” วิทยากรโดย อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ และคณะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อนำองค์กรสู่ความโปร่งใส โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพรรณราย ๑ – ๒ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise Pattya จังหวัดชลบุรี
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
—-

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.