การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (การประชุมออนไลน์)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (การประชุมออนไลน์)
——————————
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวาระและประเด็นสำคัญร่วมกันพิจารณา อาทิ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจากผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน การขอจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมทุนมนุษย์ และการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.