การตรวจเยี่ยมหน่วยงานศูนย์การศึกษาอู่ทองอวารวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศาตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ นายสมเชาว์ เกษประทุม นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ดร.ดิเรก       พรสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ เข้าตรวจเยี่ยมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้งอู่ทองทวารวดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการทราบ

ติดตาม 8759_8474 ติดตาม 8759_283
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ติดตาม 8759_2717 ติดตาม 8759_595
ติดตาม 8759_3624-2 ติดตาม 8759_4595
ติดตาม 8759_6669 ติดตาม 8759_6964