พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 

เมื่อวันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา         ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ มณฑลพิธีวัดประยุรวง    ศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)    เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธี ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ถวายครุยปริญญาแสดงวิทยฐานะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ถวายจีวร แจกันดอกไม้ และหนังสือที่ระลึก

14258087_1120983204648634_1079328434538090389_o 14289915_1120984904648464_6468324298219430186_o
14258248_1120982851315336_8723034248384330453_o 14257638_1120983041315317_7860822005907072861_o
14324283_1120983504648604_3048998779329029402_o 14310271_1120985834648371_6615003761793310803_o
14352457_1120986017981686_1887632384180473357_o 14310348_1120982951315326_8004544672559824911_o
14289931_1120983457981942_4770453922219887386_o 14305277_1120982701315351_5063887636036260282_o
14324622_1120982707982017_3125306108696400257_o 14324671_1120983437981944_226385002396434595_o
14310543_1120982937981994_9080335845434012165_o 14324671_1120983497981938_3382026815451601529_o