การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ศาตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ประธานกรรมการ นายสมเชาว์ เกษประทุม นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ดร.ดิเรก       พรสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว เลขานุการ เข้าตรวจเยี่ยมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี และโรงเรียนสาธิต ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการทราบ

14440780_1125394980881687_217269743170188203_n 14358811_1125395247548327_4645595995072234959_n
14333789_1125396244214894_3330895769355149244_n 14433137_1125395417548310_9151127106414353427_n
IMG_4130 IMG_4155
14469582_1125394984215020_8194477923897065537_n