การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี
อาจารย์อภิญญา หนูมี ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากร
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมเอ.ซี. คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ดังรายนามต่อไปนี้

 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ประธานกรรมการ                                                                            ๒) นายสมโชค  ฤทธิ์จำรูญ  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา                           มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                                                            ๓) อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน                                         ๔) อาจารย์สุพิฌาย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการและเลขานุการ

IMG_4161 25591012_3639
25591012_3426 25591012_7163
25591012_4850 IMG_4176
IMG_4177 IMG_4197