การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา