รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกและแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ๓ สำนัก

ได้แก่ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา