การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนโดม (ช่วง บุนนาค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา