การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา