การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา