สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี
นางสาวกฤตยา สุวรรณไตรย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและคณะ เข้าศึกษาดูงาน
การดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดี นายปรีดา ศิริรังษี หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป

ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็นคือ
1)การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี โดยปลูกฝังให้บุคลากรยึดมั่นใน 7s’Model ได้แก่
Smart = ฉลาดทรงภูมิความรู้
Small = จิ๋วแต่แจ๋วคุณภาพ
Smile = องค์กรแห่งความสุข
Smooth = ร่วมมือไร้ข้อขัดแย้ง
Simplify = ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
Spilit = เสียสละเพื่อส่วนรวมและองค์กร
Service = บริการด้วยจิตบริการและจิตอาสา

2.Digital University council office การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน