การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา