ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ใบเสนอชื่อจากหน่วยงาน/สมัครด้วยตนเอง