การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา