“ธรรมะ : ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารยุคใหม่”

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง “ธรรมะ : ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” โดย คณะพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยยุคใหม่ และการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสระบุรี