ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและ
แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
—————————————————
เข้าสู่ระบบประเมิน โดยตรงได้ที่
http://survey.bsru.ac.th
//ขอขอบพระคุณค่ะ