การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.