พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ ศาสตราจารย์ ดร.จง อิง ฮว๋า อธิการบดีมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ ศาสตราจารย์ ดร.จง อิง ฮว๋า อธิการบดีมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์การประชุม มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นผู้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ในขณะที่ศาสตราจารย์ ดร.จง อิง ฮว๋า ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และได้ผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และต่อยอดสู่การร่วมก่อตั้งสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดฉากความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันแสวงหาโอกาส ช่องทาง และกำหนดทิศทางในการขยายความร่วมมือ รวมถึงพัฒนารูปแบบความร่วมมือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและขีดความสามารถของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ฉันมิตรและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพและเป็นประสิทธิผลในระยะยาว โดยอาศัยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นช่องทางหลักในการประสานความร่วมมือและแสดงศักยภาพ เพื่อสร้างชุมชนการศึกษาที่มีความร่วมมือและความเจริญทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์และความสำเร็จร่วมกันทางวิชาการ จีน – ไทย

ในด้านการพัฒนาศักยภาพทางภาษาสำหรับข้าราชการครู ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.จง อิง ฮว๋า ได้ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในด้านการจัดอบรมให้ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับบุคลากรทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาจีนชาวไทย ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของตน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนกับเจ้าของภาษา เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญให้กับการเรียนการสอนภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จีน – ไทย อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น