พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ได้ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เข้ารับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อย่างเป็นทางการ พร้อมกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวถึงแนวคิดและนโยบายการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยให้สัตย์ปฏิญาณว่า “จะปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตลอดจนสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ สืบไป”